Народний клуб ВЕРЕС

До клубу
приєдналося
4145

Підтримати НК "Верес"

Статут ГС "РФК Верес-Рівне"

Зареєстровано
Рівненське міське управління юстиції
Наказ № 24/01.1-03
Від 17.03.2015 року
Свідоцтво 1431177
Начальник управління
Підпис Г.Харчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Установчими зборами громадської спілки "РІВНЕНСЬКИЙ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "ВЕРЕС-РІВНЕ" від 12.03.2015 року протокол №1
Зміни до Статуту прийнято
Рівненське міське управління юстиції
Наказ №________________________
від_____________________________
Свідоцтво__________________________
Начальник управління
_________________________ Г.Харчук
(підпис) ЗАТВЕРДЖЕНО
Конференція членів (засновників) громадської спілки "РІВНЕНСЬКИЙ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "ВЕРЕС-РІВНЕ" від 07.08.2015 року протокол №2

 

СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ
"РІВНЕНСЬКИЙ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ
"ВЕРЕС-РІВНЕ"

«Зміни до Статуту прийнято 7 серпня 2015 року»

Рівне - 2015
1. Головні визначення термінів
1. РФКВ-Р: Громадська спілка «Рівненський футбольний клуб «ВЕРЕС – РІВНЕ».
2. Правління: виконавчий орган РФКВ-Р.
3. Дирекція: адміністративно- виконавчий орган управління РФКВ-Р.
4. Члени РФКВ-Р: юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи, зокрема, що сприяють розвитку і забезпечують виконання завдань РФКВ-Р, фізичні особи, іноземні громадяни.
5. Загальні Збори: вищий орган управління РФКВ-Р.
6. Координаційна рада Загальних Зборів представницький орган управління РФКВ-Р.
7. Президент: вища посадова особа РФКВ-Р.
8. Генеральний директор: керівник органу оперативного управління РФКВ-Р.
9. Наглядова рада: орган контролю РФКВ-Р
10. Ревізійна комісія: аудиторський орган.
11. ФФУ Всеукраїнська спортивна громадська організація «Федерація футболу України»
2. Правова форма. Засновники, юридичний статус
2.1 Громадська спілка «Рівненський футбольний клуб «Верес-Рівне» (надалі за текстом - РФКВ-Р) – це добровільне неприбуткове громадське об’єднання, яке створене відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» та Закону України «Про фізичну культуру та спорт», засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права, а також фізичні особи, іноземні громадяни.
2.2 РФКВ-Р підтримує політичний та релігійний нейтралітет. РФКВ-Р – громадська спілка зі статусом юридичної особи, що є не підприємницьким утворенням, метою якого не є отримання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників організації;
2.3 Засновниками РФКВ-Р є спортивна громадська організація «Рівненська обласна федерація футболу» (надалі за текстом – РОФФ) зареєстрована згідно з законодавством України, з місцезнаходженням: 33028, м.Рівне, майдан Незалежності, 3, в особі голови федерації Хахльова Олексія Володимировича, код ЄДРПОУ 13987309 та міська спортивна громадська організація «Рівненська міська федерація футболу» (надалі за текстом – РМФФ), зареєстрована згідно з законодавством України, з місцезнаходженням: 33001, м.Рівне, вулиця Соборна, 11 А, в особі голови федерації Гладкова Валерія Івановича, код ЄДРПОУ 26522523.
2.4 РФКВ-Р є юридичною особою, яка користується визначеними чинним законодавством України та цим Статутом правами для виконання завдань та досягнення мети (цілей), визначених Статутом РФКВ-Р (надалі за текстом – Статут) та дотримується передбачених ними зобов’язань.
2.5 Діяльність РФКВ-Р може поширюватися на всю територію України.
2.6 РФКВ-Р здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, чинного законодавства України, нормативних документів ФФУ та Професійної Футбольної Ліги, цього Статуту, документів та рішень загального характеру, що приймається РФКВ-Р у межах її повноважень, які є обов’язковими для всіх її членів.
3. Найменування та місцезнаходження
3.1 Повна назва РФКВ-Р українською мовою – ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «РІВНЕНСЬКИЙ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС – РІВНЕ»
Повна назва РФКВ-Р російською мовою – ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОЮЗ «РОВЕНСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ВЕРЕС – РОВНО»
Повна назва РФКВ-Р англійською мовою – PUBLIC UNION «RIVNE FOOTBALL CLUB «VERES – RIVNE»
Скорочена назва РФКВ-Р українською мовою - ГС «РФК «ВЕРЕС – РІВНЕ»
Скорочена назва РФКВ-Р російською мовою - ОС «РФК «ВЕРЕС – РОВНО»
Скорочена назва РФКВ-Р англійською мовою – PU «RFC «VERES – RIVNE»
3.2 Юридична адреса РФКВ-Р: Україна, м. Рівне, вул. Грушевського, 77.
4. Символіка й атрибутика
4.1 РФКВ-Р може мати власну символіку та атрибутику, а саме: свій герб, прапор, офіційну емблему, гімн, пам’ятні медалі, вимпели, жетони, грамоти, дипломи та іншу спеціальну атрибутику.
4.2 Зразки символіки й атрибутики, а також їх статус, порядок використання визначаються та затверджуються Правлінням РФКВ-Р.

 

5. Мета, предмет і напрями діяльності
5.1 Метою діяльності РФКВ-Р є сприяння у зростанні рівня й масовості футболу в Україні, а також інших видів спорту, задоволення та захист соціальних, спортивних та інших спільних інтересів членів РФКВ-Р.
5.2 Предметом діяльності РФКВ-Р є:
• удосконалення правових засад функціонування футболу;
• створення висококваліфікованого кадрового потенціалу футболу;
• створення умов для підвищення соціального статусу футболу;
• пропагування ідеї здорового образу життя та заняття спортом;
• популяризація, розвиток та пропагування футболу та інших видів спорту;
• пропагування та участь у соціальних, культурних, творчих, наукових та розважальних заходах, що є доцільними та необхідними для супроводу репрезентативних та публічних традицій лояльності клубу до його членів та широкого загалу;
• здійснення зв’язків з іншими спортивним, та не тільки, організаціями та громадськими спілками, об’єднаннями тощо;
• залучення підприємств, установ, організацій всіх форм власності, громадських організацій, зацікавлених осіб до досягнення спільних з РФКВ-Р цілей та завдань;
• створення, розвиток та вдосконалення ефективного та результативного футбольного клубу, що прийматиме участь у змаганнях з футболу різного рівня;
• організація та сприяння проведенню ярмарків, симпозіумів, конференцій, семінарів, тощо.
• надання та отримання благодійної допомоги, меценатство та спонсорство.
5.3 РФКВ-Р діє на основі принципів:
- добровільності;
- самоврядності;
- колективності у роботі РФКВ-Р та її органів в поєднанні з особистою відповідальністю кожного члена за виконання своїх обов’язків та доручень;
- вільного вибору території діяльності;
- рівності перед законом;
- рівноправності всіх членів РФКВ-Р;
- свободи дискусій в поєднанні з суворою статутною дисципліною і підпорядкованістю меншості прийнятим рішенням;
- прозорості, відкритості та публічності.
6. Права та повноваження.
6.1 РФКВ-Р є юридичною особою, що відповідно до свого правового статусу користується всіма встановленими законодавством України правами та повноваженнями для виконання завдань та досягнення мети (цілей), визначених цим Статутом, а саме:
• виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав, укладати цивільні, господарські, трудові та інші угоди (договори, контракти);
• представляти і захищати законні права та інтереси свої та своїх членів в органах державної влади, місцевого самоврядування, судових інстанціях та громадських організаціях;
• створювати та входити до складу юридичних осіб, необхідних для досягнення статутних цілей та завдань;
• поширювати інформацію про свою діяльність і пропагувати свої ідеї та мету, цілі серед громадськості, засобів масової інформації;
• мати самостійний баланс, відкривати рахунки в банківських установах;
• мати печатку, штампи та бланки зі своїм найменуванням та атрибутами;
• вносити пропозиції до органів ФФУ, державної влади й управління, органів місцевого самоврядування, поширювати інформацію необхідну для реалізації своєї мети, цілей та завдань;
• створювати свої відокремлені підрозділи;
• відповідно до чинного законодавства створювати безпосередньо або через створені в порядку, передбаченому законом, господарські товариства;
• виступати засновниками засобів масової інформації, підприємств і організацій, займатися видавничою діяльністю;
• звертатися та одержувати у порядку, визначеному законодавством, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
• брати участь у спортивних, навчальних та методичних заходах, семінарах та конференціях;
• організовувати та проводити спортивні (в т.ч. змагання, спартакіади, конкурси, чемпіонати, турніри тощо), навчальні та методичні заходи, семінари та конференції;
• користуватися підтримкою ФФУ та інших організацій та об’єднань у діяльності, що відповідає статутній меті РФКВ-Р;
• користуватися правовим та соціальним захистом своїх прав і законних інтересів;
• об’єднуватися у спілки, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних цілей та завдань;
• приймати, направляти та обмінюватися інформацією і спеціалістами з відповідними організаціями зарубіжних країн;
• популяризувати свою назву, символіку та діяльність;
• користуватися пільгами передбаченими для неприбуткових організацій;
• бути власником, користувачем, розпорядником та власником рухомого та нерухомого майна (в тому числі земельних ділянок), майнових та немайнових прав згідно з чинним законодавством України та цим Статутом;
• представляти і захищати права та законні інтереси своїх членів в органах державної влади, місцевого самоврядування, громадських організаціях та у відносинах з іншими суб’єктами;
• здійснювати необхідну діяльність не заборонену законодавством України для досягнення мети, цілей та завдань РФКВ-Р;
• розробляти та затверджувати обов’язкову для виконання та дотримання всіма учасниками РФКВ-Р документацію;
• укладати від свого імені договори, набувати майнові та особисті немайнові права, мати обов’язки; бути позивачем, відповідачем, третьою стороною у суді;
• бути учасником/членом/засновником інших підприємств і об’єднань у порядку, встановленому законодавством України;
• одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, органів ФФУ та інших організацій необхідну інформацію для здійснення основних напрямків своєї діяльності;
• здійснювати будь-яку іншу діяльність зумовлену практичними потребами РФКВ-Р, не заборонену законодавством України;
• мати інші права передбачені чинним законодавством України.

7. Члени РФКВ-Р
7.1 Членство в РФКВ-Р є добровільним.
7.2 Членами РФКВ-Р можуть бути фізичні особи, що зареєстровані на території Рівненської області та/або особи, які народилися на території Рівненської області (та мають відповідну відмітку у паспорті у вигляді першої реєстрації). Фізичні та юридичні особи, що не зареєстровані та/або не народилися на території Рівненської області можуть долучитися до діяльності РФКВ-Р як донори чи спонсори РФКВ-Р. Кошти та майно внесені донорами та спонсорами не підлягають поверненню, якщо інше не передбачено відповідними договорами.
7.3 Члени РФКВ-Р мають рівні права та несуть рівні обов’язки, передбачені Статутом та законодавством України.
7.4 Особи, які бажають стати членами РФКВ-Р, подають відповідну письмову заяву/анкету встановленого зразка або заповнюють заявку/анкету в електронному вигляді на офіційному веб-сайті РФКВ-Р, та повинні сплатити визначений Правлінням членський внесок.
7.5 Рішення про надання заявнику членства в РФКВ-Р приймає Правління шляхом голосування простою більшістю голосів.
7.6 Членство в РФКВ-Р припиняється внаслідок:
• добровільного виходу з РФКВ-Р;
• виключення з числа Членів РФКВ-Р;
• смерті/ліквідації Члена РФКВ-Р;
• припинення діяльності РФКВ-Р.
У разі добровільного виходу Член РФКВ-Р повинен надіслати на ім’я Правління РФКВ-Р листом письмове повідомлення про свій вихід не менше ніж за два місяці до дати виходу із РФКВ-Р.
7.7 Член РФКВ-Р може бути виключений з числа Членів в таких випадках:
• в разі порушення цього Статуту та/або інших актів РФКВ-Р;
• у разі не сплати членських внесків протягом 6 (шести) місяців з початку нового календарного року;
• у випадку здійснення діяльності, що шкодить РФКВ-Р або скоєння вчинку, що дискредитує РФКВ-Р.
Рішення про виключення члена приймає Правління РФКВ-Р шляхом голосування простою більшістю голосів.
7.8 Член РФКВ-Р зобов’язаний виконати всі свої фінансові обов’язки перед РФКВ-Р до припинення, розпуску (ліквідації) РФКВ-Р або завершення свого членства.
7.9 Облік членів РФКВ-Р здійснюється Дирекцією.
8. Права членів РФКВ-Р
8.1 Члени РФКВ-Р мають право користуватися правами передбаченими законодавством та даним Статутом, іншими регламентними документами та рішеннями, прийнятими органами управління РФКВ-Р:
• брати участь в управлінні РФКВ-Р через обрання в органи управління РФКВ-Р;
• висувати на розгляд Кординаційної Ради Загальних зборів кандидатуру на обрання Президента РФКВ-Р особисто, через своїх представників або шляхом подання письмової заяви відправленої рекомендованим листом;
• вносити на розгляд Загальних Зборів, інших органів управління та виконавчих органів РФКВ-Р пропозиції з питань, що входять до їх компетенції;
• одержувати від РФКВ-Р інформацію з усіх напрямів діяльності;
• вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в РФКВ-Р до прийняття рішень з цих питань;
• подавати пропозиції Правлінню та Дирекції щодо вдосконалення діяльності РФКВ-Р;
• вільно виходити з РФКВ-Р за власною письмовою заявою.
9. Обов`язки Членів РФКВ-Р
9.1 Члени РФКВ-Р зобов`язані:
• своєчасно сплачувати обов`язкові грошові внески та інші платежі у встановленому РФКВ-Р порядку;
• підтримувати авторитет РФКВ-Р, не чинити дій, які суперечили б статутним цілям РФКВ-Р, підривали її престиж;
• сприяти РФКВ-Р в досягненні мети, цілей та вирішення завдань, передбачених Статутом;
• здійснювати активну діяльність спрямовану на розвиток РФКВ-Р;
• забезпечувати проведення незалежних та демократичних виборів органів управління РФКВ-Р;
• виконувати вимоги цього Статуту та інших документів прийнятих РФКВ-Р.
9.2 Членство в РФКВ-Р несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини, пропагандою війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі.
10. Принципи управління
10.1 Управління РФКВ-Р здійснюється на основі :
• чинного законодавства України, цього Статуту та інших документів РФКВ-Р, та з дотриманням рівного права членів РФКВ-Р, справедливості та демократичних засад;
• виконання всіма членами РФКВ-Р рішень органів управління РФКВ-Р в межах статутної діяльності.
11. Органи управління
11.1 Органами управління РФКВ-Р є:
• Загальні Збори;
• Координаційна рада Загальних зборів;
• Президент;
• Правління;
• Дирекція;
• Наглядова Рада;
• Ревізійна комісія.
Органи управління РФКВ-Р можуть створювати дорадчі та інші допоміжні (тимчасові або постійні) комітети (комісії), які будуть діяти та звітуватися перед органом, який їх створив після відповідного погодження з Загальними Зборами РФКВ-Р.
11.2.Загальні Збори РФКВ-Р
Загальні Збори є вищим органом управління РФКВ-Р.
Загальні Збори мають право приймати рішення з загальних питань діяльності та організаційного устрою РФКВ-Р, а також накладати вето на рішення всіх інших органів управління. Рішення (постанова) Загальних Зборів є обов’язковими для всіх членів та працівників РФКВ-Р. Рішення (постанова) Загальних Зборів набуває чинності через 3 (три) доби з моменту його прийняття, якщо інший термін не передбачений самим рішенням (постановою). Моментом прийняття рішення є закінчення підрахунку голосів.
До складу Загальних Зборів входять усі члени РФКВ-Р (особисто). Члени РФКВ-Р є рівноправними в усіх питаннях, пов’язаних з діяльністю РФКВ-Р, при голосуванні кожний з них має по одному рівному голосу з кожного питання порядку денного. Рішення Загальних Зборів з будь-яких питань приймаються більшістю голосів. Голосування Загальних зборів з питань віднесених до їх компетенції проводиться шляхом відкритого голосування.
До виняткової компетенції Загальних Зборів РФКВ-Р належить:
• затвердження нової редакції Статуту, змін та доповнень до нього;
• обрання Президента РФКВ-Р;
• обрання Наглядової ради;
• обрання Ревізійної комісії;
• реорганізація та ліквідація РФКВ-Р, призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу;
11.2 Координаційна Рада Загальних Зборів РФКВ-Р
Координаційна Рада Загальних Зборів є представницьким органом управління РФКВ-Р.
Координаційна Рада Загальних Зборів складається з 31 (тридцяти одного) чоловіка.
До складу Координаційної Ради Загальних Зборів входять:
• 5 (п’ять) членів РФКВ-Р, які відібрані з числа осіб, що подали письмову заяву на ім’я Правління про бажання ввійти до складу Координаційної Ради Загальних Зборів,
• 5 (п’ять) членів Правління РФКВ-Р
• 5 (п’ять) членів Дирекції РФКВ-Р
• 5 (п’ять) представників Рівненської обласної федерації футболу, які є членами РФКВ-Р
• 5 (п’ять) представників Рівненської міської федерації футболу, які є членами РФКВ-Р
• 5 (п’ять) представників Наглядової ради РФКВ-Р
• Президент РФКВ-Р.
Члени Координаційної Ради Загальних Зборів приймають безпосередню участь у засіданнях з обов’язковою особистою присутністю. Дату час місце проведення засідання Координаційної ради Загальних Зборів та порядок денний визначає Правління. Правління зобов`язане не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення у письмовій формі повідомити про це кожного члена.
Координаційна рада Загальних Зборів скликається протягом 30 (тридцяти) діб за ініціативою Президента або Правління за необхідністю, але не менше одного разу на рік.
Позачергове скликання Координаційної Ради Загальних Зборів здійснюється за ініціативою Президента або Правління в випадку письмової вимоги не менше ніж 2/3 від загальної кількості членів Правління.
Президент зобов’язаний протягом 3 (трьох) календарних днів від дати отримання відповідної вимоги членів Правління прийняття рішення про проведення позачергового зібрання Координаційної Ради Загальних Зборів у визначеному цим Статутом порядку.
На зібраннях Координаційної Ради Загальних Зборах головує Президент. У випадку відсутності Президента головує особа визначена Координаційною Радою Загальних Зборів. Допомагає у веденні Протоколу засідання Координаційної Ради Загальних Зборів Секретар. Кандидатуру Секретаря пропонує Головуючий з числа членів, яка обирається більшістю голосів з числа присутніх.
Рішення Координаційної Ради Загальних Зборів набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не передбачено в самому рішенні та є обов’язковими для всіх членів РФКВ-Р. Рішення Координаційної Ради Загальних Зборів оформлюється протоколом. Протокол Координаційної Ради Загальних Зборів підписується Головуючим та Секретарем.
До виняткової компетенції Координаційної ради Загальних Зборів РФКВ-Р належить:
• розгляд та затвердження звіту Президента, Правління та Дирекції;
• подання Загальним зборам кандидатури на обрання Президентом РФКВ-Р ;
• подання Загальним зборам кандидатур для складу Ревізійної комісії;
• розробка нової редакції Статуту, змін та доповнень до нього;
• затвердження благодійних програм;
• визначення принципів економічної політики РФКВ-Р: визначення джерел, порядку утворення та призначення фондів РФКВ-Р; визначення пріоритетів фінансування заходів, спрямованих на реалізацію статутної мети,;
• розгляд та щорічне затвердження балансу (бюджету), рахунків надходжень та витрат, річних звітів виборних органів;
• створення та припинення діяльності організацій, підприємств РФКВ-Р у встановленому законодавством порядку;
• розгляд для подання Загальним зборам питань про реорганізацію та ліквідацію РФКВ-Р, призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу.
11.4. Президент
Президент є вищою посадовою особою РФКВ-Р. Кандидатура на обрання Президента РФКВ-Р вноситься будь-яким членом і надсилається до Координаційної Ради Загальних Зборів. Президент, якого переобирають має право бути повторно висунути на цю посаду. Кандидат на обрання Президентом надає до Координаційної Ради Загальних Зборів письмову заяву, в якій він дає свою згоду на участь у виборах.
Президент обирається Загальними Зборами строком на 4 (чотири) роки шляхом відкритого голосування.
Президентом може бути обрана будь-яка дієздатна фізична особа, яка є громадянином України, зареєстрована на території Рівненської області та/або народилася на території Рівненської області, не має судимості та визнає установчі документи РФКВ-Р.
Президент має сукупність невід’ємних прав та обов’язків, а саме:
- особисто керує діяльністю РФКВ-Р, забезпечує незалежність, права і свободи її членів, є гарантом дотримання законодавства та Статуту;
- без доручення представляє РФКВ-Р в державних органах України, недержавних установах, громадських організаціях та у стосунках з третіми особами;
- призначає та звільняє членів Правління, а також розподіляє обов’язки між ними;
- призначає та звільняє Генерального директора;
- затверджує кандидатуру Головного бухгалтера;
- затверджує кандидатуру Головного тренера ФК “Верес” Рівне;
- погоджує правочин при укладанні Генаральним директором договорів, контрактів, угод та інших стосунках з усіма підприємствами, організаціями, установами та громадянами в сумі більшій за 100000 (сто тисяч) гривень;
- затверджує склад Дирекції;
- є членом та очолює Координаційну Раду Загальних Зборів, головує на її засіданнях;
- є членом та очолює Правління, головує на його засіданнях;
- при прийнятті рішень Координаційною Радою Загальних Зборів та Правлінням має право вирішального голосу.
11.5. Правління РФКВ-Р
Правління є постійно діючим виконавчим органом, який здійснює стратегічне управління РФКВ-Р та очолюється Президентом і складається з членів Правління РФКВ-Р. Склад Правління призначається Президентом у складі 9 (дев’яти) осіб строком на 4 (чотири) роки. До складу Правління входить Президент, 2 (два) Перших Віце-Президента та 7 (семи) членів РФКВ-Р.
Правління проводить засідання за необхідності, але не рідше одного разу на 3 (три) місяці. Засідання Правління скликає Президент, визначає порядок денний, дату, час і місце засідання. Президент може запросити на засідання Правління третіх осіб для виконання ними консультативних функцій. Рішення (розпорядження) приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Правління. Рішення (розпорядження) є дійсними та обов’язковими для виконання іншими органами управління РФКВ-Р. У випадку рівномірного розподілу голосів вирішальним є голос Президента. Президент призначає позачергове засідання Правління на вимогу 2/3 його членів.
За надзвичайних обставин засідання Правління може проводитись з використанням сучасним комунікаційних технологій.
Рішення Правління оформлюється у вигляді протоколів. Протокол підписується Президентом. Президент організовує ведення протоколів засідань Правління та книги реєстрації протоколів засідань Правління.
До компетенції Правління належить:
• внесення пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту РФКВ-Р;
• прийняття та виключення з членства РФКВ-Р;
• виконання делегованих Загальними Зборами та Координаційною Радою Загальних Зборів повноважень;
• вирішення питання про вступ РФКВ-Р до інших об’єднань або вихід з них;
• винесення обов’язкових для виконання рішень (розпоряджень) в межах своїх повноважень;
• співробітництво РФКВ-Р з іноземними організаціями, підприємствами, установами;
• затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників РФКВ-Р;
• виконання рішень Загальних Зборів та Координаційної Ради Загальних Зборів РФКВ-Р;
• розгляд та затвердження регламентних та інших внутрішніх керівних документів РФКВ-Р;
• визначення основних напрямів фінансової діяльності, розгляд та затвердження річних та поточних фінансових планів доходів і витрат РФКВ-Р;
• визначення та затвердження розмірів, порядку і термінів сплати щорічних та інших цільових грошових внесків членів і учасників змагань, порядок їхнього використання;
• підготовка та подання на розгляд Координаційної Ради Загальних зборів пропозицій, які пов’язані з питаннями порядку денного;
• ініціювання скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів та/або засідання Координаційної Ради Загальних зборів;
• ініціювання зверенння до Президента про звільнення Генерального директора;
• прийняття рішень про створення інших юридичних осіб, вирішення питань про склад, розмір та порядок внесення вкладів до статутного капіталу юридичних осіб, про розпорядження частками в статутних капіталах інших юридичних осіб;
• використання інших прав, передбачених для Правління даним Статутом.
11.6 Дирекція РФКВ-Р
Дирекція є адміністративно-виконавчим органом оперативного управління РФКВ-Р, який забезпечує координацію діяльності РФКВ-Р у відповідності до статутної мети, в тому числі з організації та проведення змагань в сфері футболу та інших видів спорту. До складу Дирекції входять Генеральний директор, який її очолює, та 5 (п’ять) членів Дирекції.
Генеральний Директор призначається безпосередньо Президентом.
Склад Дирекції призначається Генеральним Директором після погодження з Президентом строком на 4 (чотири) роки.
Дирекція підпорядковується Президентові, Правлінню, Загальним зборам та Координаційній Раді Загальних Зборів, а також організовує виконання їх рішень.
Рішення Дирекції приймаються простою більшістю голосів присутніх та є обов`язковими для всіх працівників РФКВ-Р. В разі принципових розбіжностей кожен з членів Дирекції може звернутися до Президента для оскарження прийнятого рішення.
Обов’язки та відповідальність кожного члена Дирекції визначаються Генеральним Директором. В межах свого кола обов’язків кожен член Дирекції повинен самостійно забезпечувати виконання спільно прийнятих рішень.
Будь-який з членів Дирекції може відмовитись від участі у складі Дирекції шляхом подання відповідної заяви.
До компетенції Дирекції відноситься вирішення таких питань:
- ведення поточних справ у межах повноважень, здійснення контролю за виконанням рішень органів управління, підготовка матеріалів для проведення засідань органів управління;
- забезпечення поточної діяльності;
- здійснення діяльності щодо ведення діловодства.
Засідання дирекції відбуваються в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання Дирекції відбуваються за ініціативи Генерального Директору або простої більшості членів Дирекції.
Про результати своєї роботи Дирекція щоквартально звітує перед Президентом.
Генеральний Директор забезпечує виконання рішень Президента та Правління.
Генеральний Директор здійснює керівництво поточною діяльністю РФКВ-Р на засадах єдиновладдя, самостійно вирішуючи всі питання крім віднесених до виняткової компетенції інших органів управління.
Генеральний Директор РФКВ-Р:
• виконує рішення Загальних Зборів, Координаційної Ради Загальних Зборів, Президента та Правління в межах своєї компетенції;
• розробляє поточні плани діяльності РФКВ-Р і здійснює заходи, необхідні для вирішення статутних завдань;
• розробляє правила внутрішнього розпорядку та інші внутрішні документи (штатний розклад тощо), що регулюють діяльність РФКВ-Р;
• призначає та звільняє після погодження з Президентом Головного бухгалтера;
• призначає та звільняє після погодження з Президентом Головного тренера;
• приймає участь в укладанні та розірванні договорів та/або контрактів з працівниками;
• збирає Дирекцію не менше одного разу на квартал та головує на її засіданнях;
• розробляє та подає на затвердження Президенту штатний розпис;
• приймає та звільняє працівників РФКВ-Р згідно до штатного розпису;
• подає на затвердження Президенту річний звіт, баланс, кошторис РФКВ-Р;
• здійснює юридичні дії та представляє інтереси та права РФКВ-Р в будь-яких організаціях, установах, підприємствах або органах державної влади;
• здійснює представництво в частині делегованій Президентом;
• здійснює керівництво та управління Дирекцією;
• контролює виконання бюджету;
• підписує первинні бухгалтерські та інших документи, договори, платіжні доручення;
• вносить на розгляд Правління пропозиції, проекти, програми (в тому числі благодійну), які сприяють більш ефективній діяльності РФКВ-Р щодо реалізації поставленої мети та завдань;
• здійснює фінансового-господарські операції, розпоряджається майном і коштами виключно в інтересах РФКВ-Р;
• доручає тимчасово при необхідності певні або всі свої повноваження членам Дирекції за попереднім погодженням з Президентом РФКВ-Р;
• використовує інші права, передбачені для Дирекції даним Статутом.
Генеральний Директор РФКВ-Р має право:
• без доручення діяти від імені РФКВ-Р;
• представляти РФКВ-Р при укладанні договорів, контрактів, угод та інших стосунках з усіма підприємствами, організаціями, установами та громадянами в сумі не більшій за 100000 (сто тисяч) гривень. В випадку перевищення вказаної суми погоджує свої дії з Президентом;
• видавати довіреності;
• видавати в межах своєї компетенції обов’язкові для виконання всіма працівниками РФКВ-Р накази;
• здійснювати інші дії, спрямовані на досягнення статутної мети РФКВ-Р в межах його компетенції;
• скласти з себе повноваження через місяць після попередження про це Президента РФКВ-Р.
11.7. Наглядова Рада РФКВ-Р
11.7.1. Наглядова рада є колегіальним органом Клубу, який здійснює функції контролю за діяльністю керівних органів Клубу, станом та обліком матеріальних цінностей Клубу.
11.7.2. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом Клубу та іншими внутрішніми документами Клубу.
11.7.3. Повноваження Наглядової ради
-контроль за виконанням бюджету Клубу;
-контроль за використанням коштів та майна Клубу;
-перевірка фінансової звітності Клубу;
-підготовка висновків щодо щорічного бухгалтерського звіту та його аналіз;
- аналіз фінансового стану Клубу, платоспроможності, виявлення можливостей для покращення фінансового стану Клубу та розробка відповідних рекомендацій керівним органам Фонду;
- контроль за виконанням рішень по усуненню недоліків, що виявлені попередньою перевіркою;
- інші повноваження, віднесені Статутом Клубу до компетенції Наглядової ради.
Наглядова рада має право:
- отримувати від посадових осіб, структурних підрозділів Клубу всі необхідні документи та матеріали, перевірка яких відноситься до компетенції Наглядової ради. Вказані документи мають бути надані Наглядовій раді не пізніше, ніж через 5 (п’ять) робочих днів після отримання письмового запиту;
-вимагати позачергового скликання Загальних Зборів Клубу для вирішення питань, що знаходяться у виключній компетенції Загальних Зборів Клубу, у разі виявлення істотних порушень у фінансово-господарській діяльності Клубу або виникнення загрози суттєвим інтересам Клубу;
-вимагати позачергового скликання засідання Правління Клубу для вирішення питань, що знаходяться у компетенції Правління Клубу, у разі виявлення порушень у фінансово-господарській діяльності Клубу або виникнення загрози інтересам Клубу;
-брати участь з правом дорадчого голосу у Загальних Зборах, засіданнях Правління Клубу та вносити пропозиції до порядку денного засідань Правління та Загальних Зборів Клубу;
- проводити перевірки щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність Клубу, який надається Правлінням Клубу;
- здійснювати ревізію бухгалтерських документів Клубу, його місцевих осередків;
- проводити службові розслідування;
- розглядати кошториси витрат та плани Клубу;
-повідомляти Загальні Збори Клубу про всі виявлені у ході перевірок чи розслідувань недоліки та зловживання посадових осіб або працівників Клубу, та вносити на розгляд Загальних Зборів Клубу питання стосовно діяльності тих чи інших посадових осіб Клубу;
- вимагати особистого пояснення від посадових осіб та працівників Клубу з питань, що належать до компетенції Наглядової ради;
-вимагати залучення до участі у перевірках, що проводяться, посадових осіб та співробітників Клубу, а також залучати на договірній основі до своєї роботи спеціалістів, що не займають штатних посад у Клубу за узгодженням з Правлінням Клубу;
Наглядова рада зобов`язана:
-доводити до відома Загальних Зборів Клубу, Правління та Президента Клубу результати проведених перевірок у формі письмових звітів;
- не розголошувати інформацію, що є конфіденційною і стала відома членам Наглядової ради у зв`язку з виконанням ними своїх обов`язків;
11.7.4. Склад та порядок формування Наглядової ради
Члени Наглядової ради (21 (двадцять одна) особа) обираються Загальними Зборами Клубу шляхом голосування простою більшістю голосів терміном на 2 (два) роки з правом переобрання без обмеження кількості термінів. Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів. Членами Наглядової ради можуть бути фізичні особи, що є членами Клубу. Наглядова рада працює на громадських засадах.
Голова Наглядової ради обирається Членами Наглядової ради із їх числа на першому засіданні Наглядової ради шляхом висування або самовисування. Обраним вважається кандидат, що набрав найбільшу кількість голосів присутніх.
Головою або членом Наглядової ради не може бути Президент, члени Правління та матеріально відповідальні працівники Клубу.
У випадку дострокового вибуття одного з членів зі складу Наглядової ради Правління Клубу пропонує нову кандидатуру, яку має бути затверджено на наступних Загальних зборах Клубу. Загальні збори Клубу мають право обрати іншу особу до складу Наглядової ради.
Повноваження Голови та членів Наглядової ради закінчуються в момент закінчення повноважень Наглядової ради.
Повноваження Голови та членів Наглядової ради достроково припиняються у разі:
- подання заяви про складання повноважень;
- неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров`я;
- прийняття Загальними Зборами рішення про відкликання члена Наглядової ради за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов`язків;
- розголошення конфіденційної інформації про діяльність Клубу;
Повноваження Голови та членів Наглядової ради достроково припиняються за рішенням членів Наглядової ради у разі завдання своїми діями шкоди інтересам Клубу.
 

(ДИВ. ПРОДОВЖЕННЯ - ЧАСТИНА 2)