Народний клуб ВЕРЕС

До клубу
приєдналося
4145

Підтримати НК "Верес"

Статут ГС "РФК Верес-Рівне" (ЧАСТИНА 2)

Статут "РФК "Верес-Рівне" (ПРОДОВЖЕННЯ - ЧАСТИНА 2)

11.7.5. Порядок проведення планових, позапланових перевірок, службових розслідувань
Наглядова рада Клубу проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Клубу, не рідше одного разу на 1 (один) рік та звітує про свою діяльність перед Загальними зборами Клубу. Плани перевірок та склад перевіряючої комісії розробляються та затверджуються Наглядовою радою.
При проведенні перевірки члени Наглядової ради зобов`язані належним чином дослідити всі документи і матеріали, що мають відношення до предмету перевірки.
За результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Клубу Наглядова рада складає висновок, який повинен містити:
-підтвердження достовірності даних, що містяться у звітах та інших фінансових документах Клубу чи його місцевих осередків;
-інформацію про факти порушення у порядку ведення бухгалтерського обліку та надання фінансової звітності, встановленого чинним законодавством України, виявлених при здійсненні фінансово-господарської діяльності Клубу.
Наглядова рада подає звіти за результатами планової перевірки на розгляд Правління Клубу, яке приймає рішення про скликання та проведення Загальних Зборів Клубу.
Наглядова рада за результатами своєї діяльності має право ініціювати позапланове проведення Загальних Зборів Клубу шляхом подання відповідної заяви до Правління Клубу.
Наглядова рада проводить позапланову перевірку фінансового-господарської діяльності Клубу та/або службові розслідування у будь-який час на вимогу:
- Загальних зборів Клубу;
- Правління Клубу;
- Президента;
- Голови Наглядової ради.
Ініціатор позапланової перевірки та/або службового розслідування направляє свою вимогу у письмовій формі Голові Наглядової ради. Наглядова рада не пізніше, ніж через 5 (п`ять) робочих днів після отримання вимоги розпочинає позапланову перевірку та/або службове розслідування.
Звіт Наглядової ради щодо перевірки фінансово-господарської діяльності та/або службового розслідування затверджується на чергових після закінчення перевірки та/або службового розслідування Загальних Зборах Клубу та направляється ініціатору.
Наглядова рада проводить службові розслідування по окремих фактах порушень встановленого порядку діяльності керівних органів Клубу.
Організаційно-технічне забезпечення роботи Наглядової ради покладається на Адміністрацію Клубу.
11.7.6. Організація роботи Наглядової ради
Чергові засідання Наглядової ради проводяться один раз на квартал та можуть скликатися перед початком перевірки, або за її результатами, а також у випадку необхідності. Член Наглядової ради може вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради у випадку виявлення порушень, що вимагають невідкладного рішення Наглядової ради.
Наглядова рада на своїх засіданнях розглядає та вирішує питання:
• затвердження висновків по проведених перевірках, службових розслідуваннях;
• вивчення матеріалів, що дають підстави для проведення перевірки та/або службового розслідування;
• додержання вимог Статуту Клубу та інших внутрішніх документів Клубу.
Дата проведення засідання та порядок денний повідомляються Головою членам Наглядової ради не пізніш як за 10 днів до дати засідання, поштою або електронною поштою, крім випадків, коли дата проведення наступного засідання була визначена на минулому засіданні.
Засідання Наглядової ради правомочне за наявності не менше 11 членів Наглядової ради. Якщо необхідна для кворуму кількість членів Наглядової ради з будь-яких причин не може взяти участь у засіданні, засідання переноситься на іншу дату, але не більше 2 двох разів. У випадках неможливості бути присутнім на засіданні Наглядової ради , Член Наглядової ради він повідомляє про це голову Наглядової ради Клубу. У випадку систематичної (більше трьох разів) відсутності будь-кого з членів Наглядової ради на засіданні без поважних причин, голова чи член Наглядової ради ініціює питання про переобрання члена Наглядової ради Клубу.
Кожний член Наглядової ради при голосуванні на своїх засіданнях має один голос.
Рішення Наглядової ради приймаються на засіданні Наглядової ради. На засіданнях Наглядової ради ведеться протокол, який підписується Головою та двома членами Наглядової ради. Протокол має містити: повне найменування Клубу номер протоколу;дата, час та місце проведення засідання Наглядової Ради; особи, які брали участь у засіданні; наявність кворуму;порядок денний засідання; основні положення виступів;питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової Ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання; зміст прийнятих рішень. Протокол має бути оформлений протягом 5-ти днів з дня проведення засідання Наглядової ради.
Голова Наглядової ради має наступні повноваження:
-скликає та проводить засідання Наглядової ради;
- організовує поточну роботу Наглядової ради;
-представляє Наглядову раду на Загальних Зборах Клубу, засіданнях Правління Клубу;
- підписує документи від імені Наглядової ради.
- організує ведення протоколу засідань Наглядової ради;
-повідомляє інші органи Клубу та адресатів про рішення та висновки Наглядової ради;
-забезпечує зберігання документів (протоколи, рішення, висновки та ін..) Наглядової ради.
Протоколи Наглядової ради, звіти про проведені перевірки та /або службові розслідування повинні бути у будь-який час надані для ознайомлення Загальним зборам Клубу, Правлінню та Президенту Клубу.
11.7.7. Відповідальність членів Наглядової ради Клубу
Члени Наглядової ради Клубу несуть персональну відповідальність за достовірність, повноту та об`єктивність інформації, яка міститься у її висновках та рішеннях, а також в інших документах.
Голова та члени Наглядової ради Клубу у випадку порушення, невиконання, або неналежного виконання ними своїх обов`язків несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
12. Власність майно та кошти РФКВ-Р
12.1 Майно та кошти РФКВ формуються і поповнюються з внесків спонсорів, донорів, меценатів та членів РФКВ-Р для здійснення статутної діяльності, а також інших надходжень не заборонених законодавством України.
У власності РФКВ-Р можуть перебувати рухоме та нерухоме майно, земля, матеріальні та нематеріальні активи, корпоративні права, права інтелектуальної власності, кошти, а також інше майно придбане на законних підставах, необхідне для виконання статутних завдань. РФКВ-Р має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться у її власності, будь-які угоди, що не суперечать статутним цілям та законодавству України.
Майно РФКВ-Р складається з основних фондів та оборотних коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена в самостійному балансі РФКВ-Р.
РФКВ-Р є власником:
майна, одержаного від засновників, членів та працівників РФКВ-Р;
майна, одержаного як благодійний внесок від фізичних та юридичних осіб;
майна, одержаного завдяки фінансово-господарській діяльності;
іншого майна, набутого згідно з чинним законодавством України.
РФКВ-Р володіє, користується і розпоряджається своїм майном згідно з метою та завданнями, визначеними цим Статутом.
Кошти РФКВ-Р зберігаються на її рахунках в установах банків та знаходяться у її власності. Не використані за звітній період кошти вилученню не підлягають.
12.2 Джерелами фінансування є:
- щорічні членські та вступні внески;
- спонсорські внески;
- кошти отриманні від здійснення діяльності, яка не суперечить меті РФКВ-Р;
- добровільні пожертвування, права інтелектуальної власності, надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі;
- фінансові надходження від створених (у тому числі заснованих, придбаних) підприємств, установ та організацій;
- доходи від депозитних вкладів та від цінних паперів;
- інші не заборонені надходження та активи.
12.3 Розміри порядок і терміни сплати щорічних внесків членами затверджуються Правлінням. Використання майна та коштів РФКВ здійснюється Дирекцією, відповідно до кошторису затвердженого Правлінням.
12.4 Кошти та майно не підлягають розподілу між членами РФКВ-Р та не можуть використовуватися для вигоди будь якого окремого члена та її посадових осіб. Після припинення діяльності РФКВ-Р все її майно та кошти надаються іншій неприбутковій організації за рішенням Координаційної Ради Загальних Зборів.
Нагляд за використанням коштів здійснює Ревізійна комісія.
12.5 РФКВ:
- є власником майна, переданого членами у вигляді внесків та інших платежів, а також майна, отриманого з інших джерел;
- має право здійснювати щодо майна і коштів які перебувають у її власності будь які правочини що не суперечать законодавству України, та цьому Статуту;
- самостійно і незалежно здійснює права володіння, користування і розпорядження належним їй майном;
- може мати у власності або орендувати цілісні майнові комплекси (або їх частини), устаткування, транспортні засоби, інвентар, цінні папери та інше рухому і нерухоме майно.
12.6 За рішенням Правління можуть створюватись відповідні органи для фінансування окремих напрямів діяльності РФКВ-Р за рахунок внесків членів та інших коштів. Такі фонди діють згідно з затвердженими правлінням положеннями.

 

13. Фінансово-господарська діяльність РФКВ-Р
13.1 РФКВ-Р користується самостійністю у питаннях прийняття господарських рішень, визначення умов оплати праці працівників (членів) апарату РФКВ-Р, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства.
13.2 РФКВ-Р самостійно встановлює розмір та форму використання коштів
13.3 З метою матеріально-фінансового забезпечення своєї статутної діяльності РФКВ-Р може створювати підприємства/ установи та організації.
13.4 РФКВ-Р здійснює оперативний та бухгалтерський облік своєї діяльності, веде статистичну та фінансову звітність. Відповідальність за своєчасне, достовірне та в повному обсязі подання звітів відповідно до законодавства України покладена на Головного бухгалтера.
13.5 РФКВ-Р має право брати в оренду, купувати рухоме та нерухоме майно, придбавати або орендувати необхідне обладнання (устаткування) та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, організації, установи або фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, які сприяють досягненню статутної мети та завдань.
13.6 РФКВ-Р не відповідає за зобов’язаннями своїх учасників/членів, а учасники/члени не несуть відповідальність за зобов’язаннями РФКВ-Р.
14. Кошторис і фінансовий рік
14.1 Кошторис надходження та витрати РФКВ складається на кожний фінансовий рік.
14.2 Фінансовий рік РФКВ-Р починається 1 січня і закінчується 31 грудня.
14.3 Витрати, що не були передбачені кошторисом розглядаються Дирекцією та затверджуються Правлінням.
15. Ревізійна комісія
15.1 Контроль за діяльністю Правління та/або Дирекції здійснюється Ревізійною Комісією, яка обирається Загальними Зборами за поданням Координаційної Ради Загальних Зборів в кількості 3 (трьох) осіб. Члени Правління та/або Дирекції не можуть бути членами Ревізійної Комісії.
15.2 Перевірка діяльності Правління та/або Дирекції проводиться Ревізійною Комісією за дорученням Координаційної Ради Загальних Зборів, з власної ініціативи або на вимогу членів РФКВ-Р.
15.3 Ревізійна Комісія доповідає результати проведених нею перевірок Координаційній Раді Загальних Зборів.
15.4 Ревізійна Комісія складає висновок по річних звітах та балансах.
15.5 Ревізійна Комісія має право ставити питання про скликання позачергового засідання Координаційної Ради Загальних Зборів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам РФКВ-Р або виявлено зловживання посадовими особами РФКВ-Р.
16. Вирішення спірних питань та конфліктів
16.1 Рішення дії та бездіяльності Президента, Правління, Дирекції можуть бути оскаржені до Координаційної Ради Загальних Зборів шляхом подання скарги на ім’я Координаційної Ради Загальних зборів через Правління, або до суду, в порядку визначеному чинним законодавством України. Рішення Координаційної Ради Загальних Зборів оскаржуються виключно в судовому порядку.
16.2 Розгляд скарг здійснюється Координаційною Радою Загальних Зборів протягом 3 (трьох) місяців.
16.3 При розгляді скарги заслуховуються пояснення органу управління щодо рішення дії чи бездіяльності якого поданого скаргу та пояснення скаржника.
16.4 Рішення за скаргою приймається простою більшістю голосів присутніх.
17. Внесення змін та доповнень до Статуту
17.1 Зміни та доповнення до Статуту приймаються Загальними Зборами за поданням Координаційної Ради Загальних Зборів простою більшістю голосів присутніх членів РФКВ-Р.
17.2 Зміни, які сталися в установчих документах РФКВ-Р і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації установчих документів РФКВ-Р.
17.3 Державну реєстрацію змін до Статуту РФКВ-Р забезпечує Президент РФКВ-Р або за його дорученням Генеральний Директор.
18. Трудовий колектив
18.1 Трудовий колектив РФКВ-Р становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на підставі трудових відносин.
18.2 Працівники РФКВ-Р підлягають соціальному забезпеченню в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України.
19. Припинення діяльності РФКВ-Р
19.1 РФКВ-Р створюється на невизначений термін за умови, що він не буде ліквідований або діяльність його не буде припинена у відповідності до положень цього Статуту. Припинення діяльності РФКВ-Р відбувається шляхом його реорганізації або ліквідації.
19.2 Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) РФКВ-Р відбувається за рішенням Загальних Зборів. При реорганізації РФКВ-Р вся сукупність прав та обов`язків РФКВ-Р переходить до його правонаступників.
19.3 РФКВ-Р ліквідується:
19.3.1 після досягнення мети, поставленої при створенні РФКВ-Р;
19.3.2 за рішенням Загальних Зборів;
19.3.3 на підставі рішення суду за поданням органів, що контролюють діяльність РФКВ-Р, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;
19.3.4 з інших підстав, що передбачені чинним законодавством.
19.4 Ініціатори ліквідації РФКВ-Р призначають ліквідаційну комісію.
19.5 З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами РФКВ-Р. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення РФКВ-Р та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до РФКВ-Р, забезпечує визначення вартості майна РФКВ-Р в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів РФКВ-Р третім особам, а також його учасникам, складає ліквідаційний баланс та подає його вищому органу РФКВ-Р або органу, що призначив ліквідаційну комісію.
19.6 Грошові кошти, що належать РФКВ-Р, включаючи прибуток від продажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці працівників, які працюють за наймом, виконання обов`язків перед бюджетом, банками та іншими кредиторами, передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або за рішенням суду можуть бути зараховані до доходу бюджету. Така передача здійснюється у шестимісячний строк після опублікування інформації про ліквідацію РФКВ-Р.
19.7 Ліквідація РФКВ-Р вважається завершеною, а РФКВ-Р таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.